Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Work Location Ho Chi Minh (Binh Chanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary 10,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Restaurant / Hotel, Food & Beverage (F&B)
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

I/ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH :

Kiểm soát chi phí đào tạo nằm trong hạn mức được duyệt.

II/ PHÂN TÍCH - BÁO CÁO

Thực hiện các báo cáo phân tích kết quả các chỉ số tài chính liên quan theo tháng, quý, năm & đột xuất.

III/  MỤC TIÊU CHUYÊN MÔN

Quản lý phần mềm nhân sự liên quan đến chuyên môn đào tạo.

Biên soạn các nội quy, quy trình, quy định, thông báo, quyết định, liên quan đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Quản lý văn thư, lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến đào tạo.

Xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên tất cả các phòng ban, bộ phận.

Xây dựng và kiểm soát quy trình đào tạo.

Quản lý các trang truyền thông liên quan đến đào tạo.

Xây dựng văn hóa công ty, quy trình, chính sách, các chương trình đào tạo và đánh giá theo vị trí chuyên môn và cấp bậc.

Xây dựng tài liệu đào tạo: Văn hóa công ty, Nội quy, quy trình, quy định, tiêu chuẩn và chuẩn hóa nội dung các chương trình đào tạo, đánh giá

Quản lý đào tạo hội nhập và văn hóa công ty cho nhân viên mới.

Quản lý đào tạo nội quy, quy trình làm việc nội bộ.

Đào tạo bổ sung và nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và liên kết các tổ chức đào tạo bên ngoài theo định kỳ hoặc khi có phát sinh.

Đánh giá và cấp chứng chỉ sau các khóa đào tạo.

Quản lý cập nhật lộ trình thăng tiến nhân viên.

Thực hiện các đợt kiểm soát chất lượng dịch vụ và kiến thức nhân viên khối cửa hàng theo định kỳ.

Xây dựng chính sách đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và thưởng theo KPI: Tháng, quý, năm cho NV.

Hỗ trợ các công việc chung liên quan thuộc P. HCNS khi được giao phó.

IV/  THAM MƯU ĐỀ XUẤT

- Tham mưu và đề xuất, xây dựng các giải pháp hiệu quả trong phạm vi công việc chuyên môn lên Tp. HCNS.

V/  PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

-Kế hoạch phát triển năng lực cá nhân hàng tháng, quý, năm.

VI/  HOÀN THANH MỤC TIÊU KPI

- Hoàn thành mục tiêu KPI mỗi tháng.

Job Requirement

- Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương trong ngành F&B.

- Hoàn thành mục tiêu công việc theo bản mô tả công việc và theo mục tiêu KPI hàng tháng, quý, năm.

- Hưởng chế độ, chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.

- Đề xuất những sáng kiến công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty

- Được quyền chủ động giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao

- Những quyền hạn được Tp. HCNS và Ban Giám đốc ủy quyền.

People also viewed

MYLIFE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.